ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG
(Kèm theo HỢP ĐỒNG CHO VAY áp dụng đối với cho vay phục vụ nhu cầu đời sống
của khách hàng cá nhân có bảo đảm đầy đủ bằng tiền gửi)
1. Điều Chỉnh Lãi Suất Cho Vay:
Bên Cho Vay có quyền điều chỉnh Lãi suất cho vay trong hạn để bù đắp chi
phí dự phòng rủi ro và chi phí vốn gia tăng trong các trường hợp:
Có sự biến động được công bố công khai liên quan đến các yếu tố trong
công thức xác định Lãi suất cho vay (nếu có);
Cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo đề nghị của Bên Vay;
Bên Vay vi phạm bất kỳ cam kết, thỏa thuận trong Hợp Đồng này;
Khi có biến động bất thường thị trường vốn hoặc có những thay đổi trong
chính sách quản lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Chính phủ liên
quan đến huy động vốn và lãi suất huy động tiền gửi.
Khi có những thay đổi ảnh hưởng bất lợi đến phương án sử dụng vốn của
Bên Vay.
Bên Cho Vay cũng có quyền điều chỉnh Lãi suất cho vay để thực hiện tuân thủ
theo quyết định của các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu có.
Thông báo điều chỉnh lãi suất: Bên Cho Vay thông báo điều chỉnh lãi suất cho
Bên Vay thông qua phương thức thông báo nêu tại Điều Khoản Và Điều Kiện
Giao Dịch Chung này. Trường hợp Bên Vay không đồng ý với việc điều chỉnh
Lãi suất cho vay, Bên Vay thực hiện trả nợ trước hạn trong vòng 05 (năm)
ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày thông báo. Trường hợp Bên vay không
thực hiện trả nợ trước hạn, Bên Vay đồng ý với việc điều chỉnh và áp dụng lãi
suất cho vay của kỳ tính lãi tương ứng theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này.